Свържете се с нас

Общи условия на електронния магазин на cressi.bg

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 1.1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Кеме ЕООД, гр. Русе 7000, ул. Муткурова 6, BG201845795, и ползвателите на платформата за електронна търговия на cressi.bg (“Посетител/и”), достъпна на www.cressi.bg („Електронен магазин”).
 • 1.2. Информация за Кеме ЕООД:
  Наименование Кеме ЕООД, ЕИК 201845795;
  Седалище и адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Муткурова 6
  Данни за кореспонденция e-mail: cressi.bg@gmail.com,
  тел. за връзка: +359 888 228716
  адрес: гр. Русе 7000, ул. Муткурова 6
  Регистрация по ЗДДС BG201845795
 • 1.3. Информация за Комисия за защита на потребителите (“КЗП”):
  Наименование Комисия за защита на потребителите (“КЗП”)
  Адрес гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;
  Телефон за контакт 02/9330565
  Горещ телефон за контакт за потребители 0700 111 22
  E-mail: info@kzp.bg
 • 1.4. Тези Общи условия на www.cressi.bg са задължителни за всички Клиенти на Електронния магазин.
 • 1.5. Използването на Електронния магазин от страна на Клиентите означава, че последните са се запознали внимателно с настоящите Общите условия и са се съгласили да ги спазват безусловно.
 • 1.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от Кеме ЕООД по всяко време. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на Електронния магазин и са задължителни за всички Клиенти.
 • 1.7. За периоди, в които се провеждат промоционални кампании за конкретни стоки, се прилагат специалните правила на конкретната промоционална компания. За всички неуредени въпроси се прилагат настоящите Общи условия, доколкото в специалните правила не е предвидено друго. Промоционалните кампании и периода, за който се провеждат, ще бъдат обявявани от Кеме ЕООД на Интернет страницата на Електронния магазин, за което Посетителите се считат за уведомени с публикуването им.
 • 1.8. Клиентите имат задължение да правят справка за промени в Общите условия на Електронния магазин при всяко посещение на страницата.

2. ДЕФИНИЦИИ

 • 2.1. “Посетител” – всяко лице, ползвател и което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до Електронния Магазин чрез пренасочване от друг интернет-сайт и ползва Електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва всякакви други действия чрез него.
 • 2.2. “Клиент” – лице, физическо или юридическо, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние с cressi.bg през Електронния магазин.
 • 2.3. “cressi.bg” – това е „Кеме ЕООД, ЕИК 201845795, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, ул. Муткурова 6, който продава или предлага за продажба стоки, и/или сключва договор за покупко-продажба от разстояние с потребител като част от своята търговска или професионална дейност.
 • 2.4. “Договор/ът” – това е сключения от разстояние договор между cressi.bg и Клиента за покупко-продажба на стоки през Електронния магазин, неразделна част от който са настоящите Общи условия.
 • 2.5. “Стока” – това са предлаганите от “cressi.bg” продукти чрез Електронния магазин при спазването на изискванията на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.
 • 2.6. “Електронния/т магазин”/”Платформата” – това е платформата за електронна търговия на стоки, предлагани от Кеме ЕООД, достъпна на Интернет страницата www.cressi.bg.
 • 2.7. “Потребителски профил” – част от Електронния магазин, в която се съдържа персонално обособена информацията за закупените стоки и направените поръчки от конкретен Клиент чрез Електронния магазин.
 • 2.8. “Продажна цена”- крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

3. ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 • 3.1. Електронния магазин е платформа за електронна търговия, достъпна на www.cressi.bg, чрез която Клиента имат възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоки.
 • 3.2. cressi.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Клиента, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 • 3.3. Клиентът сключва Договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин на адрес www.cressi.bg по начините указни в чл. 4 от тези Общи условия при спазването на приложимата нормативна уредба в областта на потребителското право.
 • 3.4. Клиентът и cressi.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 • 3.5. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите чрез използването на Електронния магазин са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако са въведени съответното потребителско име и парола за достъп.
 • 3.6. Всяко електронно изявление, отправено от страна на Клиента, когато той е търговец по смисъла на Търговския закон (“ТЗ”) чрез потребителския профил (“Моят профил”), се счита за обвързващо Клиента, освен ако последният не го оспори незабавно.
 • 3.7. Потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез извършване на онлайн регистрация в отделно обособено поле в Електронния магазин, при спазването на указанията посочени от cressi.bg за валидност на регистрацията.

4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 • 4.1. Клиентите сключват договор за покупко-продажба от разстояние на избраните от тях стоки, предлагани от Кеме ЕООД чрез Електронния магазин. Договорът между cressi.bg и Клиента представлява приетата и потвърдена от страна на cressi.bg поръчка на стоките, избрани от Клиента.
 • 4.2. Договорът между cressi.bg и Клиента, неразделна част от който са настоящите Общи условия, се счита за сключен с доставянето на конкретната стока адреса, посочен от Клиента в секцията “Моят профил” или адреса, който е изрично посочен от Клиента като адрес за доставка на стоката.
 • 4.3. Страна по Договора с cressi.bg е Клиента, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в секцията “Моят профил” в Електронния магазин. За избягване на съмнение това следва да са данните, предоставени при създаването на потребителския профил в Електронния магазин.
 • 4.4. Поръчката на избрана стока от страна на Клиента се осъществява при спазването на следната процедура:
  • 4.4.1. Влизане в системата за извършване на поръчки в Електронния магазин;
  • 4.4.2. Избиране на една или повече от предлаганите в Електронния магазин стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
  • 4.4.3. Създаване на потребителски профил (“Моят профил”) чрез въвеждането на необходимите данни за индивидуализация на Клиента.
  • 4.4.4. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Клиента и данни за фактурирането и закупването на стоката;
  • 4.4.5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
  • 4.4.6. Избор на способ и момент за плащане на цената;
  • 4.4.7. Потвърждение на поръчката от страна на cressi.bg;
 • 4.5. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява, потвърждението на получаването на поръчката от страна на cressi.bg, да се извършва чрез предоставената от него електронна поща. За избягване на всякакво съмнение, за валидна електронна поща се счита, предоставеният имейл адрес от Клиента в секцията “Моят профил”.
 • 4.6. В условията на промоционални периоди, Клиентът се съгласява, че поръчката е получена от cressi.bg, ако е направена от Клиента във времевия период на промоцията, за което важат специалните правила на конкретната промоция, както е посочено в чл. 1 от тези Общи условия.
 • 4.7. Клиентът имат право да поправя грешки при въвеждането на информация до момента на изпращането на потвърждението за поръчката от страна на cressi.bg, съгласно т. 4.5. от тези Общи условия.
 • 4.8. По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки в Електронния магазин, cressi.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на поръчаните стоки на Клиента.
 • 4.9. Клиентът заплаща на cressi.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Електронния магазин и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на обявената в Електронния магазин цена за стоките с включен ДДС.
 • 4.10. cressi.bg доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени в Електронния магазин и съгласно чл. 5 настоящите Общи условия.
 • 4.11. Цента за доставката на избраните стоки е определена от cressi.bg съгласно чл. 7 от тези Oбщи условия и не е включена в цената на стоките.

5. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

 • 5.1. Доставката се извършва чрез услугите на лицензиран пощенски оператор, с който Кеме ЕООД е сключил договор за предоставяне на пощенски услуги. За доставянето на стоките се прилагат начините, методите и стандартите предвидени в Общите условия за предоставянето на пощенските услуги, достъпни на уебсайта на пощенския оператор https://www.speedy.bg/bg/terms-and-conditions-postal, доколкото не е уредено друго в Закона за пощенските услуги и приложимата нормативна уредба.
 • 5.2. При доставката Клиентът подписва изискуемите документи, предоставени от съответния куриер, в т.ч. товарителница или друг идентичен документ, удостоверяващ точното изпълнение на поръчката. С подписването на товарителницата, поръчаната стока се счита за надлежно доставена и поръчката изпълнена.
 • 5.3. При доставянето на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или липсата на прилежащата документация за стоката, незабавно да информира куриера. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Клиентът губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с недостатъци и/или липси.
 • 5.4. В случаите на т. 5.3., Клиентът открие недостатъци в доставената стока, то последният има право незабавно да върне обратно стоката на cressi.bg, като заплати преките разходите за връщането на стоката. 5.5. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.
 • 5.6. Срокът за доставка на предлаганите от cressi.bg стоки се определя от момента на поръчката от Клиента, както следва:
  • 5.6.1. За стоки, поръчани до 14 часа българско време – 24 до 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката от страна на cressi.bg;
  • 5.6.2. За стоки, поръчани след 14 часа българско време – 48 до 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката от cressi.bg;
  • 5.6.3. За едрогабаритна стока срокът за доставка е до 7 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена.
 • 5.7. Посочените в т. 5.1. срокове се прилагат, доколкото не противоречат на сроковете за доставка, уредени в Общите условия за предоставянето на пощенски услуги на пощенския оператор.
 • 5.8. Доставката се извършва само на територията на Република България и на посочения от Клиента адрес в регистрационната форма на Електронния магазин. Клиентът разполага с възможността да предостави и друг адрес, на който да бъде доставена стоката.
 • 5.9. cressi.bg има правото да не достави част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи, cressi.bg уведомява за последното Клиента чрез посочения от него имейл адрес в “Моят профил”.
 • 5.10. В случаите посочени в т. 5.9. по-горе, cressi.bg се задължава да възстанови предварително платената цена на стоката чрез използването същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция.
 • 5.11. Цената на доставката е във фиксиран размер на 4,90 лева за поръчка на стоки с обща стойност под 100,00 лева. Доставката на стоки с обща стойност над 100,00 лева е безплатна.

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

 • 6.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, удостоверена с товарителницата за доставката.
 • 6.2. Клиентът следва да информира cressi.bg в срока посочен в т. 6.1. за намерението си да се откаже от Договора, като има избор или да попълни стандартния формуляр за правото на отказ от Договора (Приложение 1 към тези Общи условия) и го изпрати на имейл адрес info@cressi.bg
 • 6.3. Клиентът има правото, извън посоченото т. 6.2. по-горе, да се откаже от Договора по всеки начин, който недвусмислено изразява желанието му за отказ от Договора. Изпращането на имейл в свободен текст до cressi.bg, в срока посочен в т. 6.1., представлява валидно волеизявление от страна на Клиента за отказ.
 • 6.4. В случай, че Клиента е упражнил правото си на отказ от Договора, cressi.bg възстановява всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.
 • 6.5. Разходите за доставка се възстановяват от cressi.bg чрез използването същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция.
 • 6.6. Не подлежат на възстановяване допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиента изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от посочения в тези Общи условия.
 • 6.7. Когато Клиента е упражнил правото си на отказ от Договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на cressi.bg или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиента е съобщил на cressi.bg за решението си да се откаже от Договора. Стоките подлежат на връщане на посочения адрес по-горе в чл. 1 от тези Общи условия.
 • 6.8. Преките разходи за връщането на стоката по т. 6.5. по-горе са за сметка на Клиента.
 • 6.9. cressi.bg има право да отложи възстановяването на сумите посочени по-горе в т. 6.5. до получаване на стоките обратно или докато Клиента не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 • 6.10. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена.
 • 6.11. cressi.bg запазва правото си да не приеме върнатата стока в случай, че е с увредена опаковка; следи от употреба: драскотини, удари, замърсявания и др..

7. ЦЕНА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

 • 7.1. Всички обявени цени от cressi.bg в Електронния магазин са в български лева, с включен ДДС.
 • 7.2. Клиентът може да заплати цената за дадена стока/и по следните начини:
  • 7.2.1. В брой – с наложен платеж на място при доставката на стоката.
  • 7.2.2. По банков път – по банкова сметка на cressi.bg, която е достъпна в мейла и фактурата, изпратени по имейл в потвърждение на вашата поръчка.
  • 7.2.3 С кредитна карта – чрез терминал 3DS/UPC на Raiffeisenbank International. По време на плащането може да се изисква верификация от страна на банката държател на кредитна/дебитна карта. При неуспешна верификация поръчката се счита за неплатена от страна на Клиента.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • 8.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Електронния магазин се счита за уведомяване на ползвателите за измененията.
 • 8.2. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор, сключен между cressi.bg и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
 • 8.3. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 • 8.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 • 8.5. Всички спорове между страните по тези Общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд, Комисията за защита на потребителите или органите за алтернативно разрешаване на спорове. За повече информация Клиентът може да посети https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.
 • 8.6. Настоящите Общи условия влизат в сила на 1.1.2021 г.

Приложение 1

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ от потребителите.

Можете да използвате приложения по-долу стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Напомняме, че можете да се откажете от договора и като ни изпратите имейл на info@cressi.bg или чрез друг недвусмислен акт, който изразява Вашето намерение за отказ.

В случаите, когато използвате като форма за отказ този формуляр, молим да обърнете внимание на указанията в чл. 6 от Общите условия за ползване на Електронния магазин.

  Уведомление за отказ от договора

  С настоящето Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: