Свържете се с нас

Име и данни за контакт на отговорното лице:

Фирма Кеме ЕООД, гр. Русе 7000, ул. Муткурова 6, BG201845795 Тел.: Имейл: info@cressi.bg

Кеме ЕООД действа при всички процеси по обработката на данни (напр. обработка и предаване) съгласно законовите разпоредби. Настоящата декларация Ви дава представа за това какъв вид данни се събират и по какъв начин те се използват и предават по-нататък, какви мерки за сигурност предприема Кеме ЕООД за защита на Вашите данни и как Вие можете да защитите Вашите права. Контакт / Длъжностно лице по защита на данните: При въпросите, свързани със Защита на данните и относно Вашите права като засегнато лице, можете да се свържете с длъжностното лице на Кеме ЕООД по защита на данните: Генади Делин: info@cressi.bg

§ 1 Събиране, използване и съхраняване на лични данни Ако използвате онлайн услугата на cressi.bg, Кеме ЕООД събира различни данни от Вас, отчасти също и така наречените лични данни. При това става въпрос за информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (по-нататък „засегнато лице“). 1. Посещение на уебстраниците на cressi.bg При посещението на уебсайтa Вие предавате (поради техническа необходимост) през Вашия интернет браузър данни на нашите уебсървъри. Следните данни се записват по време на текущата връзка за комуникация между Вашия интернет браузър и нашия уебсървър: · Дата и час на искането; · Име на искания файл; · Страница, от която е бил поискан файлът; · Статут на достъп (прехвърляне на файл, файлът не е намерен и т.н.); · Използван уеббраузър и използвана операционна система; · Пълен IP-адрес на искащия компютър; · Прехвърлено количество данни; По причини на техническа сигурност, най-вече за защита срещу опити за посегателство върху нашия уебсървър, тези данни се съхраняват от нас краткосрочно. Посредством тези данни за нас не е възможно да се направи заключение за отделни лица. Правно основание за съхраняването е § 15 от Закона за средствата за аудио-визуална информация. По-нататъшни лични данни се регистрират само тогава, когато те бъдат предоставени на разположение доброволно, например в рамките на запитване или регистрация. cressi.bg използва предоставените на разположение от Вас данни съответно според конкретната сфера за отговаряне на Вашите запитвания, за изпълнение на Вашата поръчка, както и за целите на техническата администрация на уебстраниците. В частност, използването в съответните сфери се извършва по следния начин: 2. Онлайн магазин Ако посетите нашия онлайн магазин, с цел изпълнение на сключения между Вас и cressi.bg договор, респ. за извършване на преддоговорни дейности, съгласно член 6, буква б) от ОРЗД /Общ регламент за защита на личните данни/ ние съхраняваме следната информация: a) Поръчка без създаване на клиентска сметка При поръчка в рамките на онлайн магазина посредством задължителните полета се изискват всички данни, които са необходими за нейното изпълнение и организация: Вашето име, Вашият имейл-адрес, Вашият адрес (адрес за фактура и евентуално различен адрес за доставка). Вашите данни ще се използват само за изпълнение на Вашата поръчка. б) Клиентска сметка / Регистрация Освен това е възможно да се регистрирате за Вашата покупка към cressi.bg. За тази цел можете да изберете парола заедно с Вашия имейл-адрес, двете неща Ви дават възможност при по-късна покупка за по-опростено логване без повторно въвеждане на данни. cressi.bg съхранява въведените от Вас данни за създаване на клиентска сметка, през която се регистрират, изпълняват и оформят Вашите поръчки. cressi.bg поддържа Вашите данни за по-нататъшни поръчки, докато Вие поддържате регистрацията. Вие имате право по всяко време да извършите преглед на Вашите регистрационни данни, да ги коригирате и/или да поискате от cressi.bg да ги заличи. в) Съхраняване на данните от поръчки Ако за дадена поръчка предавате данни на cressi.bg, Вашите данни се съхраняват за такъв период, доколкото това е необходимо за оформяне на покупката и е задължително съгласно законовите срокове за съхранение. Удълженото съхраняване за изпълнение на задълженията за съхранение се извършва съгласно член 6, буква c) от ОРЗД. г) Посещение на магазин на друг търговец Ако при Вашата покупка посетите магазин на друг търговец, при което достигате до уебсайтовете на cressi.bg чрез кликване върху линк за оферта на уебмагазин на някой от нашите специализирани търговци и продължите там процеса на поръчка, cressi.bg не събира данни за поръчката от Вас, тъй като Вие продължавате процеса на покупка в магазина на другия търговец. Моля, в този случай, да имате предвид информацията за защита на данните на магазина на съответния търговец. 3. Форми за контакт Ако се обърнете към cressi.bg чрез форма за контакт от интернет страниците на cressi.bg, посочените от Вас данни се съхраняват, за да може Вашето съобщение да бъде предадено по-нататък на правилния партньор за контакти. Това се извършва съгласно член 6, буква б) от ОРЗД за обработване на Вашето запитване. Вашите посочени чрез формата за контакт данни не се използват за други цели, най-вече не за реклама. След отговаряне на Вашето запитване Ние изтриваме запитването Ви и свързаните с него лични данни. 4. Пазарно проучване (напр. Register&Win /Регистрирай се и спечели/) В рамките на законовия обхват cressi.bg използва Вашите данни за целите на пазарно проучване, ако Вие изрично сте се съгласили с това, като сте отбелязали с кръстче квадратчето за отметка на следния текст: „Интересувам се от по-нататъшни анкети в рамките на пазарното проучване на cressi.bg!“ В рамките на кампанията „Register&Win“ или при други кампании за целите на пазарното проучване cressi.bg съхранява Вашата форма на обръщение, Вашето име, Вашия адрес, Вашия имейл-адрес, Вашия телефонен номер, сферата, към която се причислявате Вие самите (частна или стопанска), и – ако сте попълнили тези полета, респ. сте поставили отметка – Вашата година на раждане, както и каталожния номер, името на продукта, датата на покупка на Вашия продукт на cressi.bg и това, че сте заинтересовани от по-нататъшни пазарни проучвания. Само ако сте дали своето съгласие за това, чрез поставяне на предвидената за тази цел отметка, cressi.bg ще използва Вашите данни в рамките на пазарното проучване съгласно член 6, буква a) от ОРЗД. В противен случай, Вашите данни ще бъдат използвани само с цел да бъдете информирани в случай на печалба по член 6, буква б) от ОРЗД. 5. Игри с награди При кампании с игри с награди cressi.bg съхранява съответно необходимите за теглене на наградите и провеждане на съответната игра с награди данни (напр. Вашето име, Вашият адрес, Вашият имейл-адрес) с цел осъществяване на играта с награди съгласно член 6, буква б) от ОРЗД. Само ако сте изразили своето съгласие за използване на Вашите данни за по-нататъшни цели чрез поставяне на предвидената за това отметка, cressi.bg ще използва Вашите данни също и за пазарното проучване или за изпращането на електронни бюлетини член 6, буква a) от ОРЗД. 6. Кампания за удължаване на гаранцията Кампанията за удължаване на гаранцията е насочена само към фирмени клиенти на cressi.bg. Ако участвате в нея, трябва да впишете Вашето име, Вашия адрес, Вашия имейл-адрес и продуктови данни за уреда, за който искате да удължите гаранционния период, във формуляра (задължителни полета). Тези данни са необходими за уреждане на гаранцията и, ако е необходимо, уредът да може да бъде идентифициран като Ваш, и се събират съгласно член 6, буква б) от ОРЗД с цел изпълнение на гаранцията. Попълването на останалите полета е по желание. Затова ние събираме тези данни в съответствие с Вашето съгласие по член 6 буква a) от ОРЗД. 7. моят cressi.bg/ потребителски акаунт Създаването на защитен с парола потребителски акаунт (myKärcher-Account) дава възможност, респ. опростява използването на предоставените функции, напр. онлайн магазин и онлайн уреждане на ремонти. При това се съхраняват следните Ваши данни: потребителско име, имейл адрес, парола, телефонен или мобилен телефонен номер, адрес за доставка, като задължителни данни. Тези данни се съхраняват при нашия облачен оператор: СуперХостинг.БГ ООД и Иновасис ООД Ако през защитения с парола потребителски акаунт се извърши покупка съпроводена с издаване на данъчна фактура, допълнително се съхраняват фирмените данни за фактуриране. Тези данни също се съхраняват и при нашия облачен оператор. Защитеният с парола акаунт може да бъде изтрит по всяко време, като недвусмислено изрази желанието си. Изпращането на имейл в свободен текст до cressi.bg представлява валидно волеизявление от страна на Клиента за „Изтриване на акаунт“. Контакти. 8.Онлайн процес за ремонт Ако използвате онлайн процеса за ремонт на myKärcherили на cressi.bg инфонет, тогава ние събираме Вашето име и адрес, както и посочения от Вас тип на уреда, за изпълнение на поръчката за ремонт съгласно член 6, буква б) от ОРЗД. След завършване на поръчката за ремонт, Вашите данни се съхраняват за такъв период от време, колкото това е задължително съгласно законовите срокове за съхранение. Удълженото съхраняване за изпълнение на сроковете за съхранение се извършва съгласно член 6, буква в) от ОРЗД. 9.Електронен бюлетин Можете да получавате електронния бюлетин на cressi.bg по имейла, без посочване на Вашето име, ако се регистрирате за това с имейл адрес и изрично се съгласите с изпращането чрез поставяне на отметка в клетката за отметки до следния текст “Искам да се абонирам за електронния бюлетин на cressi.bg и приемам разпоредбите за защита на данните.” След Вашето съгласие, което се обявява чрез изпращането на имейл потвърждение, cressi.bg използва след това Вашия имейл адрес като адрес на получател на имейли с електронни бюлетини, чрез които Вие редовно ще бъдете информирани за актуални предложения и продукти на cressi.bg. Това обработване на данни се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно член 6, буква a) от ОРЗД. Вие можете да откажете отново електронния бюлетин по всяко време. § 2 По-нататъшно предаване и изтриване на лични данни Посещение на уебстраниците на cressi.bg Данните, които се съхраняват при обикновено посещение на уебстраниците на cressi.bg, (§ 1) не се предават по-нататък на трети лица. 1. Форма за контакт Вашето съобщение и свързаните с него данни се предават в рамките на предприятието на правилния партньор за контакт. По-нататъшно предаване на данни, които сте въвели в онлайн формата за контакт на cressi.bg, на трети лица не се извършва, освен ако изрично Ви е било обърнато внимание на това. 2. Пазарно проучване Всички Ваши данни, събрани на уебстраниците на cressi.bg с цел пазарно проучване, се използват само за вътрешни за cressi.bg цели и не се предават по-нататък на трети лица. Те се изтриват, когато Вашите сведения не са необходими повече за пазарното проучване. 3. Игри с награди Събраните в рамките на играта с награди на уебстраниците на cressi.bg данни се изтриват изцяло и незабавно след края на кампанията и също не се предават на трети лица. 4. Кампания за удължаване на гаранцията cressi.bg изтрива Вашите данни, събрани при кампанията за удължаване на гаранцията, след изтичане на удължения гаранционен срок. Не се извършва по-нататъшно предаване на трети лица, които са извън концерна на cressi.bg. 5. Предаване на институции и други официални служби По-нататъшно предаване на Вашите данни на трети лица, които са извън концерна на cressi.bg, се извършва, само ако компетентната официална служба, респ. държавна институция, нареди предаването в конкретния случай, тогава cressi.bg е длъжен да направи това. § 3 Указание за безопасност 1. Общи техническо-организационни мерки cressi.bg е взел множество предпазни мерки, за да защити личните данни в надлежен обем и адекватно. Всички съхранявани при cressi.bg лични данни се защитават чрез физически и технически мерки, както и технологични методи, които ограничават достъпа до данните до специално оторизирани лица в съответствие с декларацията за защита на личните данни. Уебсайтовете на cressi.bg се намират зад Software-Firewall /софтуерна защитна стена/, за да се попречи на достъпа от други мрежи, които имат връзка с интернет. Освен това достъп до лични данни получават само служители, на които са им необходими данните, за да изпълнят своите служебни задължения. Тези сътрудници са обучени по отношение на сигурността и практиките за защита на данните и обработват Вашите данни поверително. 2. Сигурност на предаване на данните Предаването на Вашите лични данни в рамките на процеса на поръчка в онлайн магазина се извършва по кодиран начин с използване на индустриалния стандарт Secure-Socket-Layer („SSL“)-технология, (SSL-кодиране, версия 3). 3. Данни от кредитни карти Евентуално посочените от Вас данни от кредитни карти не се съхраняват при cressi.bg, а се събират по кодиран начин през hypertext transfer protocol secure („https“) директно от доставчика на платежни услуги. 4. Пароли Никога не трябва да давате на трети лица Вашата парола за достъп до нашите интернет страници и също така трябва редовно да я променяте. Ако искате да напуснете Вашата клиентска сметка в онлайн магазина, трябва да задействате логаут и да затворите Вашия браузър, за да избегнете някой да получи неоторизиран достъп до него. § 5 Вашите права 1. Информация Вие имате право по всяко време на справка относно съхраняваните за Вашата личност данни, техния произход и получател, както и за целта на обработката на данни. Моля относно това да се обръщате към длъжностното лице на cressi.bg по защита на данните (§ 6). 2. Възражение (Пазарно проучване) Вие можете по всяко време да възразите срещу бъдещото обработване на отнасящите се до Вас данни по силата на чл. 21 от ОРЗД. Възражението може да се предяви най-вече срещу обработването за целите на директната реклама. Моля за тази цел да изпратите кратък имейл на office.sofia@bg.karcher.com, (не е задължително да съдържа причините за това). 3.Оттегляне на съгласие (напр. изпращане на електронен бюлетин) По всяко време Вие можете да оттеглите дадените от Вас съгласия за използване на Вашите лични данни от cressi.bg, например за изпращане на електронния бюлетин на cressi.bg. Ако желаете да оттеглите Вашето съгласие за получаване на електронния бюлетин, моля да кликнете в някой от получените имейли с електронен бюлетин в долната част върху линка “Отказ от електронен бюлетин“. 4. Вашите по-нататъшни права Вие имате право да коригирате, изтриете или ограничите обработването на Вашите лични данни, право на възражение срещу обработката в бъдеще, както и право на преносимост на данните. Като засегнато лице, независимо от други административно-правни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, най-вече в държавата-членка по Вашето местоживеене, на Вашето работно място или на мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на отнасящите се до Вас лични данни нарушава правните разпоредби за защита на данните. 5. Компетентен надзорен орган В случай на оплаквания относно използването на Вашите лични данни, можете също да се обърнете към компетентния надзорен орган на cressi.bg– Комисията по защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg